به کنفرانس غرب میانه در مینه‌سوتا

به مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای غرب میانه برگزار شده در مینه‌سوتا: درود!

ابتدا مایلم پیشاپیش آرزوهای خود برای موفقیت چشم‌گیر این کنفرانس را ارسال کنم. تزکیه‌ی مریدان دافا صرفاً برای خاطر به‌کمال رسیدن شخص نیست. انجام سه‌کار مریدان دافا و نجات موجودات ذی‌شعور اموری هستند که مریدان دافا باید انجام دهند. [می‌دانم که] به‌خوبی انجام دادن تبادل و تلخیص تجربیات در تزکیه و مرتبط با نجات موجودات ذی‌شعور، همراه با بهتر به انجام رساندن آنچه مریدان دافا باید انجام دهند، اموری هستند که شما مریدان دافا امیدوارید که از طریق شرکت در کنفرانس به آنها دست یابید. امیدوارم همه‌ی شما از این کنفرانس فا منتفع شوید.

لی هنگجی
۲۲ سپتامبر، ۲۰۰۷