(از تاریخ 26 سپتامبر ۲۰۰۹)

طول مدت: از ژوئيه ۱۹۹۹ تا سپتامر ۲۰۰۹، ۱۲۲ ماه

 تعداد کشته‌شدگان: در مجموع ۳۳۰۴ نفر: ۱۷۷۴زن، ۵۳.۶۹٪ ؛ ۱۴۳۱ مرد ۴۳.۳۱٪ ؛  ۹۹ نفر نامعلوم ۳٪

میانگین سنی: به‌طورکلی ۵۳ سال و برای زنان ۵۵ و برای مردان ۵۲ سال

میانگین موارد کشته‌شده ماهانه: ۲۷ تن

 منبع http://fa.minghui.org/cc/4/

     
تصویر1: توزیع کشته‌شدگان بر اساس جنسیت 

تصویر2: توزیع کشته‌شدگان بر اساس استان

 تصویر3: توزیع کشته‌شدگان بر اساس سن

تصویر4: توزیع تراکم کشته‌شدگان بر اساس سال