در ۱۱ سال گذشته، بدن اصلی مریدان دافا-- مریدان در سرزمین چین-- همان‌‏طور که به ایستادگی دربرابر شکنجه و اعتباربخشی به فا پرداخته‌‏اند، به پیمودن مسیری از راه بزرگ بدون شکل ادامه داده‌‏اند. از طریق متمرکز کردن تلاش‌‏هایشان بر اینکه به شکلی مثبت حقیقت را درباره فالون گونگ روشن کرده و تصویر حقیقی شکنجه و آزار را برملا سازند، حقیقت را در سرتاسر سرزمین چین پخش کرده‌‏اند. در چین، مسیر یک راه بزرگ بدون شکلی که مریدان دافا به صورت یک کل گذارنده‌‏اند قلب حزب کمونیست چین را آکنده از ترس کرده است.

با پیشرفت اصلاح فا، شیطان در مقادیر بزرگ در حال کم شدن است و در بسیاری از مناطق وضعیت آسوده‌‏تر و آسوده‌‏تر شده است، اما ح‌‏ک‌‏چ (حزب کمونیست چین) شکنجه و آزار را متوقف نکرده است، و اداره‌‏ی ۶۱۰ ح‌‏ک‌‏چ هنوز در تلاش است تا با کنترل کردن دولت چین، دستگاه امنیتی کشور، امنیت عمومی، و دستگاه‌‏های قضایی در سطوح مختلف و حتی شرکت‌‏ها و موسسات دولتی مختلف؛ شکنجه و آزار فالون گونگ را برپا نگه دارد. افراد زیادی که در تماس با حقیقت قرار گرفته‌‏اند آن را درک نکرده یا نپذیرفته‌‏اند، و کسانی هستند که هنوز در انتظار نجات‌‏اند. به این خاطر، همان‌‏طور که مسائل وارد صحنه‌‏های پایانی می‌‏شود، برای مریدان دافای سرزمین چین اهمیت بیشتری پیدا کرده است که به خوب‌‏پیمودن مسیر یک راه بزرگ بدون شکل ادامه دهند، خودشان را به خوبی تزکیه کنند، و به‌‏وسیله‌‏ی آشکارسازی حقیقت با تمرکز بیشتر، دقت بیشتر، و با معقولیت بیشتر، مردم را نجات دهند.

به این خاطر که محیط رهاتر شده است، وابستگی‌‏های بشری عده‌‏ای از شاگردان سرزمین چین آشکار شده است. یکی از تجلیات این موضوع، میل آن‌‏ها به انجام کارها با شکل و در مقیاسی بزرگ و چشمگیر است، از قبیل سازماندهی کنفرانس‌‏های فا در مقیاسی بزرگ، تأسیس ابزارهای رسانه‌‏ای از منظر شخص ثالث در سرزمین چین، و تعیین جایگاه خود به عنوان مسئول یک استان یا شهر-- و برخی حتی خواستار تأسیس ساختار هماهنگی در سطحی ملی در این زمان هستند و غیره. درواقع، درحالی که این چیزها وابستگی‌‏های بشری خودشان را افشا می‌‏کند، درعین حال بهانه‌‏ها و شکاف‌‏هایی را برای ح‌‏ک‌‏چ فراهم می‌‏آورد که شکنجه را برپا نگه‌‏دارد.

ما امیدواریم که مریدان بیشتری از سرزمین چین در مطالعه‌‏ی فا و تزکیه‌‏ی خود خوب عمل کنند، و دیگر مکانی برای این وابستگی‌‏ها، کلمات، و اعمال بشری فراهم نیاورند. باشد که آن‌‏ها به خوب پیمودن مسیر "راه بزرگ بدون شکل" و پافشاری در آشکارسازی حقیقت درباره‌‏ی فالون گونگ به خوبی به شکلی مثبت ادامه دهند، و از این راه، با ثبات و اثربخشی بیشتر مردم دنیا را نجات داده و مأموریت‌‏های تاریخی خود را کامل کنند.

ویراستاران Clearwisdom

۲۶ آوریل ۲۰۱۰