در حال حاضر مریدان دافا یازده سال است که در برابر آزار و شکنجه ایستادگی کرده‌‏اند. همانطور که زمان سپری شده و از سختی محیط کاسته شده است، ذهنیت‌‏های بشری بعضی از شاگردان بدون اینکه خودشان اطلاع داشته باشند از کنترل خارج شده است، در نتیجه به ماموران حزب کمونیست چین اجازه داده است که مکرراً از شکاف‌‏هایشان سو استفاده کرده و محیطی را که مریدان در آن به فا اعتبار می‌‏بخشند و حقایق را آشکار می‌‏کنند تخریب کنند. چیزهایی مانند جمع‌‏آوری وجه، نوشته‌‏های دروغین، وب‌‏سایت‌‏های پلید و نظیر آن، تماماً کار چنان مامورانی بودند و یا توسط آنان از پس پرده کنترل می‌‏شدند. هیچ شاگردی در سرزمین چین یا خارج از آن نباید به آن چیزها باور بیاورد، و حتی کمتر اینکه آنان را همراهی کند.

هرچند که حالا دوره تزکیه اصلاح-فا است، چه در سرزمین چین باشد یا خارج از آن، هیچ پروژه‌‏ای نمی‌‏تواند وجه جمع‌‏آوری کند. پروژه‌‏هایی که در خارج از چین در حال اجرا هستند نیز البته که هیچ وجهی را از داخل چین جمع‌‏آوری نمی‌‏کنند. استاد درباره‌‏ی  این موضوع قوانین واضحی بیان کرده‌‏اند. همچنین استاد هیچ‌‏گاه هیچ کسی را به جمع کردن وجه مجاز ندانسته‌‏اند.

آن شاگرادنی که تحت تاثیر ماموران ح‌‏ک‌‏چ، وجوهی جمع کرده‌‏اند، نوشته‌‏های دروغینی در اطراف پخش کرده‌‏اند، یا سایت‌‏های پلید را خوانده‌‏اند وابستگی‌‏های انسانی به‌‏سختی روی آنها سنگینی می‌‏کند و آنها به طور ضعیفی تزکیه کرده‌‏اند. آن ماموران نه تنها چیزها را به نام پروژه‌‏های اعتباربخشی به‌‏فای مریدان دافا در خارج از کشور انجام می‌‏دهند، بلکه به نام استاد و اعضای خانواده استاد، شاگردن را برای انجام چیزهای بد فریب می‌‏دهند. تزکیه‌‏کنندگان همگی باید بدانند که رفتن خلاف استاد خود بدترین نوع کار است، با این حال تحت نفوذ ماموران ح‌‏ک‌‏چ، بعضی از شاگردان به نام استاد چیزهای بدی انجام داده‌‏اند، و همان عملِ مستقیماً به سمت مخالف استاد خود رفتن را مرتکب شده‌‏اند. آن بی‌‏اندازه خطرناک است. هر چند که اصلاح-فا هنوز مانده تا به پایان برسد و هنوز فرصت‌‏هایی برای جبران زیان‌‏ها وجود دارد، ولی چنان فرصت‌‏هایی تا ابد وجود نخواهد داشت. امیدواریم که آن شاگردانی که این شامل حالشان می‌‏شود فوراً بیدار شده و منطقی شوند، ذهن‌‏شان را بر استوارانه خوب‌‏انجام دادن سه کار قرار دهند، و مریدان دافای با وقار و با صلاحیت شوند.

ویراستاران Clearwisdom

۷ می ۲۰۱۰