هدف نهایی روشنگری حقیقت

فالون دافا، فای بودا است. تبلیغات پلید ح‌ک‌چ دروغ‌هایی در مردم دنیا القا کرده است که فالون گونگ را مورد افترا و بدنام‌سازی قرار می‌دهند، و این بدین منظور است که علیه فای بودا و مریدان دافا، که در مسیر الوهیت هستند، تنفر ایجاد شود. این مخصوصاً در مورد چینی‌ها، در خصوص رویکردی که در گفتگو یا به‌هنگام تعامل با مریدان دافا نشان می‌دهند صادق است. آنها طرف شیطان را می‌گیرند. اگر اینطور باشد، آنگاه آیا مردم دنیا در خطر نیستند؟ به عبارت دیگر، صرفنظر از اینکه آزار و شکنجه چقدر شیطانی است، مریدان دافا هنوز در میان آزمایش‌های شیطان در حال حرکت به سوی کمال هستند؛ در حالی که مردم دنیا، که در آنها دروغ‌های حزب پلید دمیده شده است، آن افرادی هستند که واقعاً در خطر می‌باشند. هدف واقعی پیدایش حزب کمونیست و ح‌ک‌چ، ایجاد تنفر در مردم نسبت به خدایان و بودایان، گسترش الحاد، القای فلسفه‌ی "کشمکش"، و به‌این طریق نابود کردن بشریت است. و به همین دلیل است که مریدان دافا باید حقیقت را روشن کنند. هدف [از آن]، رها شدن از دروغ‌های شیطان، قادر کردن مردم به دیدن چهره‌ی واقعی ح‌ک‌چ، زدودن گناهان مرتکب شده توسط مردم علیه خدایان و بودایان، و به‌این ترتیب نجات دادن مردم دنیا است.

لی هنگجی
۶ فوریه ۲۰۱۲