(Minghui.org) همزمان با فرا رسیدن سال نو، تمرین‌‏کنندگان فالون دافای سراسر دنیا مطابق رسم معمول، برای وب‌سایت مینگهویی تبریک سال نو ارسال می‌کنند. در بین این تبریک‌ها؛ شعرها، عکس‌ها و کارت‌های تبریک بسیاری هستند که توسط خود تمرین‌کنندگان ساخته شده که با تبریک و آرزوی سالی خوش برای استاد عاری از نفس و مهربان‌مان، استاد لی هنگجی ارسال شده‌اند. آنها قدردانی‌شان را نسبت به نجات نیکخواهانه استاد ابراز می‌کنند. در این گزارش فقط بخشی از تبریک‌های ارسال شده برای استاد محترم از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا در ۱۶۴ منطقه در شرق چین آمده است:

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان شاندونگ با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

وی‌های؛ نینگ‌یانگ؛ شانگ‌هی؛ سی‌شوئی؛ ووچنگ؛ گائوچینگ؛ موپینگ؛ شوچنگ؛ لای‌ژو، یان‌تای؛ گوانگ‌رائو؛ دینگ‌تائو؛ شهرستان پینگ‌یوان، شهر دژو؛ لین‌شو؛ زوچنگ؛ شهر چینگ‌ژو، شهر وی‌فانگ؛ ژائویوان؛ چینگ‌دائو؛ شهر چانگ‌یی؛ وولیان؛ چی‌پینگ؛ شهر شین‌تای، شهر تای‌آن؛ شهر فی‌چنگ؛ شهر جی‌نینگ؛ لیانگ‌شان؛ چینگ‌یون؛ شهر تنگ‌ژو، شهر زائوژوانگ؛ شهر یوچنگ، شهر دژو؛ جوآن‌چنگ؛ روستای چیان‌لیو، شهرستان شیبو؛ لای‌وو؛ کن‌لی؛ شهر لین‌یی؛ شهرستان دونگ‌مینگ، شهر هزه؛ هوان‌تای؛ شهر شی‌شیا؛ چیهه؛ تان‌چنگ؛ یی‌نان؛ ین‌چنگ؛ منطقه کوهستانی یی‌منگ؛ یک آکادمی هنر؛ شهر جیائوژو؛ شهر ژوچنگ؛ شهر پنگ‌لای؛ جیمو؛ شهرستان شانگ‌هی، شهر جینان؛ شهر های‌یانگ؛ لای‌یانگ؛ شهر روشان؛ زی‌بو؛ شهرستان گوان، شهر لیائوچنگ؛ شهرستان یانگ‌گو؛ شهرستان شان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا از ناحیه‌ها و شهرستان‌های زیر در شانگهای با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

ناحیه نان‌هوئی؛ ناحیه دونگ‌شین، ناحیه هوانگ‌پو؛ ناحیه لووان؛ منطقه ژونگ‌یوان.

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهرها و شهرستان‌های زیر در استان فوجیان با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

پوتیان، شیان‌یو؛ فوژو؛ پینگ‌تان؛ شهر نان‌آن، شهر چوان‌ژو؛ ناحیه گولو، شهر فوژو؛ شهرستان نینگ‌هوآ، شهر سان‌مینگ؛ ناحیه کانگ‌شان، شهر فوژو؛ شهر وویی‌شان؛ شیاپو؛ شهر لونگ‌یان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهرها و شهرستان‌های زیر در استان جیانگسو با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

ناحیه بای‌شیا؛ نان‌جینگ؛ هوآئی‌آن؛ نان‌تونگ؛ شهر کنشان، شهر سوژو؛ یان‌چنگ؛ ناحیه شیاگوان، شهر نان‌جینگ؛ ژجیانگ؛ لیان‌یون‌گانگ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهرها و شهرستان‌های زیر در استان ژجیانگ با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

شهر یی‌وو، شهر جی‌هوآ.

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهرها و شهرستان‌های زیر در استان آنهویی با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

شهر هوانگ‌شان؛ شهر بنگبو؛ شهرستان لوجیانگ، شهر چائوهو؛ فویانگ؛ شهر ما آنشان.