(Minghui.org) همزمان با فرا رسیدن سال نو، تمرین‌‏کنندگان فالون دافای سراسر دنیا مطابق رسم معمول، برای وب‌سایت مینگهویی تبریک سال نو ارسال می‌کنند. در بین این تبریک‌ها؛ شعرها، عکس‌ها و کارت‌های تبریک بسیاری هستند که توسط خود تمرین‌کنندگان ساخته شده که با تبریک و آرزوی سالی خوش برای استاد عاری از نفس و مهربان‌مان، استاد لی هنگجی ارسال شده‌اند. آنها قدردانی‌شان را نسبت به نجات نیکخواهانه استاد ابراز می‌کنند. در این گزارش فقط بخشی از تبریک‌های ارسال شده برای استاد محترم از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا در ۱۵۶ منطقه در جنوب چین آمده است:

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان گوانگ‌دونگ با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

چائوجو؛ شهر شان‌تو؛ شهر پونینگ، شهر جیه‌یانگ؛ شن‌جن؛ منطقه چائونان؛ شهر انپینگ، شهر جیانگ‌من؛ شهر هواژو، شهر مائومینگ؛ شهر جنگ‌چنگ، گوانگ‌ژو؛ شهر لچانگ، شهر شائو‌گوان؛ شهر شینگ‌نینگ، شهر می‌ژو؛ ژائوچینگ؛ نان‌شان؛ فوشان؛ دونگ‌گوان؛ های‌فنگ؛ ناحیه تیان‌هه، ناحیه لی‌وان، شهر گوانگ‌ژو؛ شهر گائوژو؛ شهرستان زیجین، شهر هی‌یوان؛ یون‌فو؛ ناحیه یوشیو، گوانگ‌ژو؛ شهرستان لیان‌پینگ؛ شیامن؛ دیان‌بای؛ شوئی‌دونگ؛ شهر چینگ‌یوان؛ شهر جوهای؛ شهرستان هوانگ‌جیانگ؛ لونگ‌چوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهرها و شهرستان‌های زیر در منطقه‌ی خودگردان گوانگشی با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

بی‌های؛ هپو؛ شهرستان پوبی؛ شهر هه‌چی؛ شهر لیوژو؛ شهر نان‌نینگ؛ شهر چین‌ژو؛ شهرستان لینگ‌شان؛ شهرستان بینگ‌یانگ؛ شهر بایسه؛ شهرستان تیان‌یانگ.

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهرها و شهرستان‌های زیر در استان هاینان با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

منطقه ووجی‌شان.