(Minghui.org) در حالی که تعداد شکایات حقوقی تنظیم شده علیه جیانگ زمین به بیش از ۱۸۰ هزار مورد رسیده است، در مقایسه با تعداد واقعی تمرین‌کنندگان فالون گونگی که مستقیماً به دست حزب کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، عددی نیست.

این واقعیت که تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان ظاهراً متوجه فوریت طرح شکایت علیه جیانگ نشده‌اند، مرا به یاد صحنه‌ای انداخت که سال گذشته استاد اجازه دادند در بعدهای دیگر مشاهده کنم.

به‌خاطر می‌آورم که زیر آسمان آبی گودالی عظیمی از کود دیدم. مردم از همه قسم و گونه، از جمله تمرین‌کنندگان فالون گونگ، در داخل گودال از قبل خشک شده، لذت می‌بردند. لباس‌های آغشته به مدفوع به تن داشتند، با این حال به‌نظر نمی‌رسید از این وضع ابداً ناراحت باشند.

بسیاری از تمرین‌کنندگان با یکدیگر مشغول گپ و گفتگو بودند. اگرچه بیشتر وقت را مشغول پاکسازی خودم بودم، سرانجام استراحتی به خودم دادم و به دیگران ملحق شدم تا در گفتگوی‌شان شرکت کنم.

ناگهان صدایی پرطنین از خارج از گودال به‌گوش رسید و  مبهوت شدم. به بالا نگاه کردم و دیدم استاد با چهره‌ای خشن به من نگاه می‌کنند. بلافاصله متوجه اشتباهم شدم. نباید کار پاکسازی‌ام را متوقف می‌کردم. در آن لحظه درک کردم که باید عجله کنم و نمی‌توانم حتی یک لحظۀ با ارزش را هدر دهم.

همان‌طور که صحنه آشکار و واضح می‌شد، ناگهان متوجه شدم که چگونه مردم دائماً از بین می‌رفتند و محو می‌شدند طوری که تعداد بسیار بسیار کمی تا انتها باقی ماندند. ترسناک بود دیدن گودال مدفوعی که در ابتدا شلوغ بود و تعداد کاهش یافت تا به یک فضای تقریباً خالی تبدیل شد.

این موضوع مرا نگران کرد که تعداد زیادی از تمرین‌کنندگانی که مستقیماً تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند سهم‌شان را در  افشاگری جنایات دیکتاتور سابق چین انجام نداده‌اند. آنها از نوع تمرین‌کنندگان «گپ و گفتگو کننده» بودند که در صحنه‌ای که در بالا توصیف کردم، آنها را دیدم.

نظر من این است که تمرین‌کنندگان مذکور در جهان بشری، فکر و ذهن‌شان شهرت، احساسات و منافع مادی شده است و فا و تزکیه را به‌عنوان چیزی غیرواقعی و غیرقابل تصور تلقی می‌کنند.

می‌خواهم به هم‌تمرین‌کنندگان یادآوری کنم که طعمۀ وسوسه‌ و اغوای جهان بشری نشوید. ممکن است احساس کنیم که فقط یک لحظه از تزکیه فارغ شده‌ایم، اما درمقیاس زمانی در بعد دیگر، سال‌های بسیاری سپری شده است.

استاد بیان کردند: «میلیاردها سال سختی همه برای این روز بود.» («همه چیز برای این روز» درهنگ یین جلد سوم )

مصرانه از هم‌تمرین‌کنندگانم می‌خواهم عهدی را به‌خاطر بیاورند که صدها میلیون سال قبل منعقد کرده‌اند. ما برای کمک به استاد در اصلاح فا به این جهان بشری نزول کردیم. آیا واقعاً می‌خواهیم همۀ تلاش‌مان در آخرین لحظات به بیهودگی ختم شود؟

به‌هیچ وجه نوشتن این مقاله برای اعتبار بخشی به خودم نیست. امیدوارم با به اشتراک گذاشتن آنچه در بعدهای دیگر دیدم، همه متوجه جدیت و وقارِ تزکیه شوند.