(Minghui.org)

اندازه: ۹۱ سانتی‌متر در ۱۳۷ سانتی‌متر

این اتفاق واقعاً در زادگاهم روی داد. رئیس اداره ۶۱۰ محلی و مأموران پلیس که در مجموع ۳۰ نفر می‌شدند، به خانه آقای جِنگ، تمرین‌کننده فالون دافا، رفتند. آقای جنگ مسئول درست‌کردن مطالب روشنگری حقیقت در آن منطقه بود. اگر هر اتفاق بدی برای او می‌افتاد، فقدان بزرگی به‌حساب می‌آمد.

آقای جنگ در را باز کرد و با آنها شروع به صحبت درباره فالون گونگ کرد، اینکه چقدر این تمرین خوب است و درباره آزار و شکنجه ناعادلانه نیز صحبت کرد. او خالصانه از آنها خواست تا تصمیم درستی بگیرند. بعداز چند ساعت صحبت بی‌ثمر، رئیس اداره ۶۱۰ از آقای جِنگ خواهش کرد که به او اجازه ورود دهد.

آقای جنگ به او اجازه داد که به‌تنهایی وارد خانه شود و وی را به‌سمت عکس بنیان‌گذار فالون گونگ، آقای لی هنگجی، هدایت کرد. او به رئیس اداره ۶۱۰ گفت: «ایشان استاد ما هستند. هنوز این فرصت را داری تا خودت را نجات دهی.»

رئیس اداره ۶۱۰ زانو زد و توبه کرد: «استاد لی، اکنون سرانجام این فرصت را دارم تا خودم را نجات دهم.»

سپس به مأموران پلیس دستور داد تا آنجا را ترک کنند.