(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا باید به‌جای دنبال کردن عوامل بیرونی، فا را مطالعه کنند و شین‌شینگ خود را تزکیه کنند. اما برخی از تمرین‌کنندگان ظاهراً نمی‌توانند اینگونه عمل کنند.

وقتی تمرین‌کنندگان هر روز فا را مطالعه می‌کنند، آنگاه در تعاملاتشان با مردم و نیز برای ادارۀ موقعیت‌های مختلف می‌دانند که چگونه باید طبق فا عمل کنند. با اصلاح افکار و اعمال‌شان به‌وسیلۀ فا، جذب آن می‌شوند. وقتی به‌‌طور کامل در فا جذب می‌شویم، زمانی است که می‌توانیم به کمال برسیم.

اما برخی از تمرین‌کنندگان فا را به‌خوبی مطالعه نمی‌کنند. آنها برخی از اصول دافا را می‌دانند، اما به‌جای تغییر خود، دیگران را بر اساس این اصول قضاوت می‌کنند. آنها انتظار دارند مردم به‌شیوه‌ای خاص عمل کنند یا امیدوارند که جامعه یا دولت با استفاده از این اصول اصلاح شوند. هنگامی که این وضعیت به افراط می‌رود، این تمرین‌کنندگان ممکن است بخواهند با اعمال فشار به دولت، آن را تحت تأثیر قرار دهند. از نظر من این«درگیر شدن در سیاست» است.

در واقع، با چنین پیگیری‌های بیرونی نه خود شخص اصلاح می‌شود و نه می‌تواند دیگران یا جامعه را به‌طور کامل تغییر ‌دهد. این تمرین‌کنندگان با اتلاف وقت و انرژی‌شان، توانایی‌ خود را برای پیش رفتن در مسیر تزکیه‌شان تضعیف می‌کنند.

وابستگی‌ها قدرت تزکیه‌کننده را تضعیف می‌کنند

این طلب‌ها از کجا می‌آیند؟ در واقع ریشۀ آن در وابستگی‌های بشری است.

هنگامی که تمرین‌کننده‌ای به‌شهرت یا منافع شخصی وابسته شده باشد، ممکن است برای برآوردن خواسته‌هایش که مرتبط با این وابستگی‌ها هستند، راه‌هایی را پیدا کند. آنها از دیگران، جامعه یا دولت گله و شکایت می‌کنند. با این وابستگی به شهرت یا منافع شخصی ممکن است هر کاری کنند تا به هدف‌شان برسند.

به‌عنوان تمرین‌کننده، باید فا را مطالعه و به‌درون نگاه کنیم و شین‌شینگ‌مان را رشد دهیم. هنگامی که درک اولیه‌مان از فا را بهبود ببخشیم، آنگاه به‌سطوح بالاتر و خالص‌تر ارتقاء پیدا می‌کنیم. در غیر این صورت، فرد به‌عقاید و تصورات بشری‌اش می‌چسبد، عوامل بیرونی را دنبال می‌کند و در نتیجه در مسیر تزکیه‌اش به‌خوبی پیش نمی‌رود.

تزکیه‌کنندگان از امور سیاسی امتناع می‌کنند

یک تمرین‌کننده نمی‌تواند از طریق امور سیاسی بشری به هدفش برسد.

استاد بیان کردند:

«...تزکیه از آنچه بشری هست فراتر می‌رود، آنها تزکیه‌کنندگانی هستند که حقایق قلمروهای بالاتر را درک کرده‌اند و آنچه درک می‌کنند فراتر از قلمروی مردم عادی است. هر گونه درکی که مادون قلمروی اصول فای بالاتر باشد، دیگر حقیقت کیهان نیست. هر مرید دافا در تزکیه‌اش در این باره روشن است. بنابراین حتی کمتر باید امور سیاسی مردم عادی را با اصلاح فا بیامیزد. («امور سیاسی نه»)

جامعه بشری همواره قرار است یک جامعه بشری باشد. مردم به‌سببِ کارما و خودخواهی، به‌شهرت و منافع مادی و احساسات علاقه‌مندند.

بنابراین، آنها حتی ممکن است به‌خاطر وابستگی‌های‌شان کارما جمع کنند.

جامعه انسانی مکان مناسبی برای تمرین‌کنندگان است تا شین‌شینگ‌شان را رشد و بهبود بخشند. انسان هرگز نمی‌تواند به قلمروی عاری از خودخواهی موجودات خدایی و بودا برسد، مگر اینکه تزکیه کند. خودخواهی می‌تواند از طریق اعمال بشری تقویت شود و بدین ترتیب ممکن است شخص از مسیر الهی بیشتر دور شود.