(Minghui.org) دوستی گفت: «تمرین‌کردن در روش فالون دافا چه فایده‌ای دارد؟ دوست مادرم سال‌های بسیاری است که فالون دافا را تمرین می‌کند، درعین‌حال، زمانی که با عروسش سوار ماشینی بود، به او بددهنی کرد.»

قبل از اینکه پاسخ دهم، لحظه‌ای اندیشیدم. به یک نوشیدنی که روی میز بود اشاره کردم و گفتم: «فرض کنید که امروز ما هر دو نفر بخواهیم این نوشیدنی را بنوشیم، اما فقط یکی از ما می‌تواند آن را بنوشد، بنابراین ممکن است دچار جدال با هم شویم.»

سپس بیشتر توضیح دادم: «بین یک تزکیه‌کننده و غیرتزکیه‌کننده تفاوت وجود دارد. من، به‌عنوان یک تزکیه‌کننده، پس از این رویداد، به درونم نگاه خواهم کرد تا متوجه شوم که چرا به شیوه‌ای رفتار کردم که در تضاد با اصول تزکیه بود. به این فکر می‌کنم که چرا برسر یک نوشیدنی به جدال متوسل شدم. به خودم اطمینان می‌دهم که چنین حادثه‌ای دوباره تکرار نخواهد شد. نباید با دیگران بجنگم، به‌خاطر اینکه به‌عنوان یک تزکیه‌کننده باید احساسات دیگران را درنظر بگیرم.»

برای اینکه اظهاراتم را درک کند، توضیح دادم که تمرین‌کنندگان از اعمال نادرست خود احساس  پشیمانی کرده، برای پیداکردن کاستی‌های خود به درون نگاه می‌کنند و در تلاش هستند تا در آینده بهتر عمل کنند.

بااین‌حال به این معنا نیست که یک فرد هرگز همان اشتباه را تکرار نخواهد کرد. او شیوه نگاه‌ به درون را ادامه داده و بر کاستی‌های خود غلبه خواهد کرد. تزکیه این‌گونه است.