(Minghui.org) شبی در ماه آوریل سال ۲۰۱۵، تعداد ۴۳ تن از ساکنان داندونگ در استان لیائونینگ بازداشت شدند. این افراد از تمرین‌کنندگان فالون گونگ و بستگان‌شان بودند. در بین بازداشت‌شدگان، ۱۱ تمرین‌کننده محاکمه شدند. تحت سرپرستی کمیته امور سیاسی و حقوقی داندونگ و «ادارۀ۶۱۰»، سیستم قضایی شهری (شهرداری)، مراحل قانونی متعددی نقض شد.

محاکمات در محل دادگاه شهری دانگ‌گانگ در داندونگ بین ۷ تا ۱۵ دسامبر انجام شد.

کمیتۀ امور سیاسی و حقوقی تحت نظارت رژیم کمونیستی، مسئول انجام سرکوب فالون گونگ است. اداره ۶۱۰ اجراکنندۀ دستورات کمیته امور سیاسی و حقوقی است. در انجام این کار، کمیته امور سیاسی و حقوقی، به دستگاه امنیت دادگاه، نظام قضائی، دادستانی  و خود دادگاه فرمان می‌دهد.

کمیته امور سیاسی و حقوقی داندونگ نه تنها سرپرستی و هدایت سیستم قضایی را برای متهم کردن تمرین‌کنندگان به‌عهده دارد، بلکه به‌طور فعالی نیز در برگزاری محاکمات دخالت دارد. آن ترتیبی می‌دهد که طرفداران حزب در جایگاه ناظران بنشینند و کارکنان خود را می‌فرستند تا بر کل مراحل نظارت داشته باشند.

تخطی‌ها در اجرای قانون

چند مأمور پلیس، در موارد مختلف به بستگان متهمان گفتند که آنها تحت دستور کمیته امور سیاسی و حقوقی داندونگ و ادارۀ ۶۱۰ بودند. صدور حکم بازداشت آوریل زمانی بود که کمیته امور سیاسی و حقوقی و ادارۀ ۶۱۰ کارها را با دادستانی و دادگاه هماهنگ کرده بودند.

مأموران شهادت دادند که وقتی آنها خانم ژانگ شیائوپنگ را در خانه‌اش بازداشت کردند او در تاریکی مخفیانه در حال چاپ عباراتی روی اسکناس بود اما در واقع او در اتاق نشیمنش زیر نور چراغ در حال خواندن یک کتاب بود.

تخطی‌ها در دادستانی

شخصی که در دادستانی مشغول به کار بود گفت که کل مراحل بازداشت و دادرسی توسط کمیته امور سیاسی و حقوقی داندونگ هدایت و سرپرستی می‌شد و پلیس، دادستانی و دادگاه فقط «تحت فرمان» بودند.

دادستان در وسطِ محاکمه آقای ژانگ شیائوپنگ تلاش کرد تا کیفرخواست را تغییردهد. او اتهام دیگری را اضافه کرد. «تولید مطالب تبلیغاتی» که به شواهد ساختگی چاپ عباراتی روی اسکناس اشاره داشت.

تخطی‌ها در دادگاه

چهار تمرین‌کننده برای دفاع از خود وکیلی را استخدام کردند. قضاتی که کار رسیدگی به این پرونده را برعهده داشتند، به وکلا اجازه ندادند که از اسناد مورد نظر کپی تهیه کنند.آنها فقط می‌توانستند دست نویس تهیه کنند. زمانی که وکلای مدافع اشاره کردند که تهیۀ کپی از اسناد، جزء حقوق قانونی وکیل است، قاضی لی شینتیان گفت: «این قانون ما در اینجا است. می‌توانید به هر کجا که می‌خواهید بروید و از ما شکایت کنید.»

قاضی دیگری درخواست ملاقات دختر خانم لین ژی‌یان را رد کرد. او برای دفاع از مادرش آمده بود. قاضی همچنین به او گفت که اجازه نمی‌دهد که اظهارنامۀ بی‌گناهی تهیه کند.

دادگاه فقط برگزاری جلسات محاکمه‌ را به وکلای تمرین‌کنندگان اطلاع داد. هیچ کس دیگری از جمله حتی تمرین‌کنندگان بدون وکیل مدافع، اطلاعیه را دریافت نکردند.

کمیته امور سیاسی و حقوقی داندونگ ترتیبی داد تا کارمندان دولت در جلسۀ محاکمه بنشینند و برای آنها «مجوز استماع » صادر کرد. دادگاه شهری، از ورود هر کسی که «مجوز استماع» نداشت ممانعت به‌عمل آورد، از جمله اعضای خانواده متهمان.

در آغاز جلسه محاکمۀ آقای ژانگ وی، قاضی جین به وکیل او گفت که مجاز نیست از «بی‌گناهی» موکلش دفاع کند. هنگامی که وکیل دلیلش را پرسید، جین گفت:‌ «مجبور نیستم علت آن را توضیح دهم. این تصمیم من است.»

وکیل آقای سان یونگچینگ متوجه شد که دادستان حاضر در جلسۀ موکلش همان دادستانی نیست که در اسناد پرونده نامش آمده است. او از دادگاه درخواست کرد که آن دادستان را بردارند، اما قاضی لی شینتیان درخواست او را رد کرد.

در طول محاکمه، به دستور قاضی سه وکیل از دادگاه اخراج شدند. وکیل آقای ژانگ وی اخراج شد چون ادعا کرد که فالون گونگ آنطور که در تبلیغات رژیم کمونیستی توصیف شده یک فرقه نیست. وکیل آقای ژانگ شیائوپنگ و وکیل خانم چن یینگ برای نقض موارد مختلف حقوقی از دادگاه اخراج شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/26/154242.html