(Minghui.org) در این گزارش، ما گزیده‌ای از ۲۳ پیام تبریک ارسالی از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا دراستان لیائونینگ، چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تمرین‌کنندگان از یک خانواده، یک گروه مطالعه فا، یک شهر یا یک بخش هستند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان لیائونینگ سال نوی چینی را به استاد بزرگوار تبریک می‌گویند!