(Minghui.org) در این گزارش، ما گزیده‌ای از ۳۱ پیام تبریک ارسالی از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا دراستان شاندونگ، چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تمرین‌کنندگان از یک خانواده یا یک گروه مطالعه فا هستند.

این حامیان از مکان‌های زیر ادای احترام می‌کنند:

 • شهر جینینگ
 • بخش یوتای
 • شهر لایژو، شهر یانتای
 • بخش منگیین
 • بخش کنلی، شهر دونگ‌یینگ
 • شهر رونگ‌چنگ
 • شهر یانژو
 • شهر تای‌آن
 • شهر ژائویوان
 • شهر شیشیا
 • شهر بینژو
 • شهر لیائوچنگ
 • شهر لنگ‌کو

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان شاندونگ سال نوی چینی را به استاد بزرگوار تبریک می‌گویند!