گروه رژۀ سرزمین الهی

طبل‌ها و شیپورهای فا قدرت الهی را به‌نمایش می‌گذارند

همۀ رفتارهای اهریمن را پاکسازی می‌کنند،

      روح‌ها را به بازگشت به آسمان فرامی‌خوانند

آسمان و زمین در شگفتی و احترامند

      درحالی که این گروه در پایان این عصر موجودات را نجات می‌دهد

نور باشکوه آن می‌درخشد

      در اصلاح فای کیهانی


لی هنگجی

۱ اوت ۲۰۱۵