​پیام تبریک به کنفرانس فای آرژانتین

مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای آرژانتین: درود بر همگی!

دافا، فای کیهان است، فایی که موجودات را پدید می‌آورد [و آنها را به کمال رهنمون می‌کند]. برای کسب آن، باید ذهن‌تان را آرام کنید، آن را خالصانه و به‌طور پیوسته مطالعه کنید و آن را بخوانید تا به درکی از آن برسید. فقط وقتی اطمینان حاصل کنید که رفتارتان به‌عنوان یک شخص- و به‌عنوان یک تزکیه‌کننده- هم‌راستا با الزامات فا است، یک مرید دافا هستید. انجام تمرین‌ها مکملی برای تزکیه است و نمی‌تواند نادیده گرفته شود. اما، وقتی فایی با این عظمت در دنیای بشری درحال اشاعه است، باید دلیلی داشته باشد. بدین علت است که اخلاقیات اجتماع درحال فاسد شدن است و افول اخلاقیات بشری، برای بشریت خطر به‌بار آورده است؛ درنتیجه دافا در دنیا درحال اشاعه است تا همۀ موجودات را نجات دهد، ازاین‌رو مریدانی که به‌طور واقعی درحال تزکیه هستند این مسئولیت را دارند که همۀ موجودات را نجات دهند.

این را گرامی بدارید! این چیزی است که در اعصار متمادی با آن مواجه نخواهید شد!

بادا که این کنفرانس فا موفق شود! از همگی سپاسگزارم.

استاد شما،

۲۷ نوامبر ۲۰۱۶