پیام تبریک به کنفرانس فای تایوان

مریدان دافا در تایوان: درود بر همه!

مریدان دافایی که از مناطق دیگر برای شرکت در این کنفرانس فا آمده‌اید: درود بر همه!

ابتدا، خواهان موفقیت کامل کنفرانس فای شما هستم!

در تمام این سال‌هایی که مریدان دافا در سرزمین اصلی چین درمیان آزار و شکنجۀ شدید بوده‌اند، مریدان دافا در تایوان تأثیر بسیار مثبتی داشته‌اند. این واقعاً قابل‌توجه است! درعین‌حال، اینکه دو سیستم حکومتیِ متفاوت در دو طرف تنگۀ تایوان، با مریدان دافا به‌طور متفاوتی رفتار می‌کنند، به‌خودی خود، پوچی و مسخره‌بودن رژیم اهریمنی را بیش‌ازهرچیز واضح می‌کند. شرایط هر چه باشد، الزامات برای تزکیه‌کننده یکسان است. تزکیه درباره تزکیۀ قلب شخص و تزکیۀ خود فرد است. فقط وقتی قادر باشید در بحبوحۀ مشکلات، تضادها، سختی‌ها و مورد بی‌انصافی قرار گرفتن، هنوز خودتان را مورد بررسی قرار دهید و به درون نگاه کنید، این تزکیۀ واقعی است. و فقط آنگاه است که می‌توانید به‌طور پیوسته رشد کنید، مسیر تزکیه را به‌طور مستقیم بپیمایید و به‌سوی کمال پیش بروید!

این فرصتی که در اعصار متمادی فقط یک‌بار پیش می‌آید را گرامی بدارید!

این فرصت را برای تزکیه کردن گرامی بدارید!

این مسیری که پیموده‌اید را گرامی بدارید!

استاد در انتها منتظر شما است!

مجدداً خواهان موفقیت این کنفرانس فا هستم.

تشکر از همگی.

استاد شما،

لی هنگجی

۲۷ نوامبر ۲۰۱۶