پیام تبریک به کنفرانس فای اروپا

درود بر همه مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای اروپا!

ابتدا برای این کنفرانس فا موفقیت کامل را خواهانم!

یک کنفرانس فا به‌منظور تزکیه است. آنچه یک تزکیه‌کننده تزکیه می‌کند چیزی بجز تزکیۀ خودش نیست. فشارهای خارجی که  مریدان دافا با آن مواجه می‌شوند، آزمون‌ها و فرصت‌هایی هستند که به‌طور کوشاتری پیشرفت کنند، درحالی که اختلافات و فشارهای داخلیِ میان مریدان دافا نیز آزمون‌ها و فرصت‌هایی هستند که به‌طور کوشاتری پیشرفت کنند. به غیر از استاد، هر کسی از ما یک تزکیه‌کننده است. اینکه آیا به‌خوبی یا ضعیف عمل می‌کنید همه بازتابی از وضعیت تزکیه شما است و هیچ کسی استثناء نیست. اگر هرگونه کاستی، تفکر بشری، یا وابستگی‌هایی وجود داشته باشد، نمی‌توانید آخرین گام سفرتان را کامل کنید. یک تزکیه‌کننده همیشه خود را تزکیه می‌کند و هرگونه تغییر کوچک در تفکر بشری‌تان به‌منزلۀ یک پیشرفت محسوب می‌شود و همه موجودات خدایی می‌توانند آن را ببینند. تزکیه به‌خاطر دافا انجام نمی‌شود و نجات مردم نیز به‌خاطر دافا انجام نمی‌شود. بلکه تزکیه تضمین می‌کند که یک موجود به سمت کمال پیش برود، درحالی که نجات موجودات مظهری از نیک‌خواهی یک تزکیه‌کننده است و همچنین در زمانی که موجودات ذی‌شعور در معرض خطر جدی هستند، مسئولیت او است. سفری که دارید روندی از رها کردن بسیاری از وابستگی‌های قوی شما و به‌خوبی پیمودن این مسیر است.

دوباره موفقیت کامل کنفرانس‌تان را خواهانم!

استاد مشتاق شنیدن خبرهای خوبی از طرف شما است. سپاسگزارم!

لی هنگجی

۵ نوامبر ۲۰۱۶