(Minghui.org) اخیراً دچار فلج عصب صورت شدم. پس از نگاه به درون، کاستی‌هایم را پیدا کردم و توانستم در ظرف دو هفته بهبود یابم.

آن در 20 سپتامبر شروع شد. تمام صورتم به سمت چپ کشیده شده بود. دیگر نمی‌توانستم چشم راستم را کنترل کنم، آدامس بجوم یا با سمت راست دهانم غرغره کنم.

روز بعد اوضاع بدتر شد. فرزندانم سعی می‌کردند که از پزشک برایم وقت بگیرند.

کم‌کم نگران شدم: «اگر فردا به اداره بروم مردم درباره من چه فکری خواهند کرد؟»

فراموش کرده بودم که تمرین‌کننده‌ام و مجبور نیستم دارو مصرف کنم. باوجود مصرف مقداری دارو هیچ بهبودی حاصل نشد.

آنگاه شروع به نگاه به درون کردم. درواقع کار سختی نبود. پاسخ درست معلوم بود. اولین آزمونی که یک تمرین‌کننده‌ باید بگذراند شهوت است. من هنوز آن آزمون را نگذرانده بودم. اغلب در وب‌سایت دنبال چیزهایی در این رابطه بودم.

استاد در «آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2016» درباره اینترنت بیان کردند:

«این اجتماع درحال حاضر یک آشفتگی است و الان اینترنت یک چیز درهم و برهمی از انواع و اقسام مطالب بد است- واقعاً مانند یک اهریمن است و آن مطالب مانند یک گرداب است، هر چیزی که وارد می‌شود با آن درهم آمیخته می‌شود و با هر چیز دیگر مخلوط می‌شود. آن تهدیدی برای اجتماع و نیز برای ذهن، اخلاقیات و سنت‌های مردم است و وضعیت زندگی مردم را تغییر می‌دهد- خوب و بد همگی درهم مخلوط شده‌اند.»

اما من مدام در اینترنت بودم. هنگامی که چیزهای بدی را در اینترنت می‌خواندم یا می‌دیدم، آن چیزهای بد و عوامل پشت آنها به چشم و صورتم آسیب می‌رساندند.

خودم باعث فلج عصب صورت شده‌ بودم!

در قلبم می‌گفتم: «استاد، من اشتباه کردم. از این وابستگی رها خواهم شد!»

داروها را دور انداختم. از آن به بعد، به‌طور جدی به فرستادن افکار درست، انجام تمرینات و مطالعه فا ادامه دادم و دیگر به چیزهای بد در اینترنت نگاه نکردم.

دو هفته بعد، دوباره توانستم به‌طور معمول غذا بخورم، چشم راستم را کنترل کنم، سمت راست صورتم را حرکت دهم و به‌طور عادی صحبت کنم.

واقعاً از قدرت فالون دافا قدردانی می‌کنم!