(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جاکارتای اندونزی، در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶ تمرینات گروهی را در کنار مسیرهای اصلی در منطقه تجاری در مرکز شهر به‌نمایش گذاشتند. آنها همچنین به جمع‌آوری امضاء برای دادخواست گزارش جنایات دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین در زمینۀ نسل‌کشی و شکنجه فالون گونگ پرداختند.

بسیاری از مردم مهربان این دادخواست را امضاء و از تلاش صلح‌آمیز تمرین‌کنندگان در جهت مقاومت در برابر آزار و شکنجه تحت مجوز دولت، تقدیر کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرینات را به نمایش گذاشتند. تماشاچیان به تقلید از آنها دست‌های‌شان را حرکت می‌دهند. یکی از ساکنان جاکارتا دادخواست گزارش جنایات دیکتاتور سابق چینی جیانگ را امضاء می‌کند.تمرین‌کنندگان در حال جمع‌آوری امضاء

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158056.html