(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در منطقه هوآیروی پکن بعد از تشکیل پرونده علیه جیانگ زمین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. رهبر سابق حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد.

با رهبری و هدایت پنگ لیشیا، معاون شهردار منطقه و رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی، سطوح مختلف اداره ۶۱۰ هوآیرو، اداره‌های پلیس و شعب آن و دفاتر اداری مسکونی به منزل تمرین‌کنندگان رفته‌اند.

آنها تلاش کردند تا به اجبار و با تهدیدِ تمرین‌کنندگان به فرستادن به مرکز شستشوی مغزی یا بازداشتگاه، آنان را به امضای اظهاریه مصالحه‌ وادار کنند. این کار مطابق دستور حکومت شهری پکن بود.
پس از اینکه پنگ لیاشیا در سال جاری در مقام خود منصوب شد و طرح خود را برای سرکوب فالون گونگ با حضور در تلویزیون اعلام کرد، ده‌ها تمرین‌کننده در منطقه هوآیرو، بازداشت، محبوس و به مراکز شستشوی مغزی فرستاده شدند. بیش از ۱۰۰ تمرین‌کننده در خانه خود مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند. در حال حاضر، تمرین‌کنندگان بیشتری بازداشت و به مراکز شستشوی مغزی فرستاده می‌شوند.

در شهرک جیودوهی در منطقه هوآیرو، اکثر تمرین‌کنندگان مکرراً مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. رئیس ادارۀ ۶۱۰ شهرک جیودوها، چن هوآیچینگ به در منزل تک‌تک تمرین‌کنندگان رفت و آنها را برای امضای بیانیه تحت فشار قرار داد.

خانم ژوآ فنگچین و پسرش وانگ ویدونگ، آقای سان فوهوآ، خانم لی ونچین و چند نفر دیگر در روستای هوآنگهوآژن آخرین قربانیان آزار و اذیت پلیس بودند. چن هوآیچینگ و پلیس محلی برای جمع‌آوری «امضای ندامت» به منزل تمرین‌کنندگان رفتند. آنان و خانواده‌های‌شان تهدید شدند که اگر از امضاء خودداری کنند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

آقای وانگ ویدونگ پس از امضای نامش به‌ اجبار، متوجه اشتباهش شد. او برای اعادۀ برگه‌ای که امضاء کرده بود، با رئیس ادارۀ ۶۱۰ چن هوآیچینگ تماس گرفت.

در تماس تلفنی، آقای وانگ به چن گفت که این حق قانونی اوست که علیه جیانگ زمین شکایت کند و خواهان بازگرداندن آن برگه شد. آقای وانگ همچنین به چن گفت که برای بازگرداندن برگه هرکاری می‌کند از جمله تشکیل پرونده دادخواست به دادستانی عالی و رفتن به خانه چن. آقای وانگ گفت: «از تو نمی‌ترسم.»

چن هوآیچینگ به آقای وانگ گفت که برای دریافت برگه به اداره برود. پس از اینکه آقای وانگ وارد اداره ۶۱۰ شد، چن را ندید. پس از تماس تلفنی با تلفن همراه چن، او سرانجام با برگه آمد. چن با عصبانیت به آقای وانگ گفت که آرام باشد. این رفتار کاملاً در تضاد با رفتار مقامات در گذشته است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158305.html