برای دانلود فلایر به زبان‌های مختلف به لینک‌های زیر مراجعه کنید.


آلبانیفلایر به زبان آلبانی
معرفی کلی (فلایر دوروی تا‌شده)
تاریخ آخرین به‌روز رسانی: 13 تیر 1383

بوسنیفلایر به زبان بوسنی
معرفی کلی (فلایر دوروی تا‌شده)
تاریخ آخرین به‌روز رسانی: 27 شهریور 1389

بلغاریفلایر به زبان بلغاری
معرفی کلی (فلایر دوروی تاشده)
تاریخ آخرین به‌روز رسانی:‌ 9 فروردین 1396

چینیفلایر به زبان چینی
معرفی کلی (فلایر سه‌روی تاشده)
تاریخ آخرین به‌روز رسانی: 27 آذز 1392

کرواسی


فلایر به زبان کرواسی
معرفی کلی (فلایر دوروی تاشده)
تاریخ آخرین به‌روز رسانی:‌ 27 شهریور 1389


فلایر به زبان کرواسی
معرفی کلی (فلایر دوروی تاشده)
تاریخ آخرین به‌روز رسانی:‌ 17 مهر 1389