(Minghui.org) اخیراً بنرها و پوسترهای فالون گونگ در بسیاری از خیابان‌های اصلی، تقاطع‌ها و سایر فضاهای عمومی در مکان‌های مختلفی در پکن، یوننان، لیائونینگ، هبی، شاآنشی و استان شاندونگ در چین رؤیت شده‌اند. بنرها راوی خوبی‌های فالون گونگ هستند و به‌منظور ارتقای سطح آگاهی مردم دربارۀ آزار و اذیت فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و همچنین تلاش‌های مداوم برای به محاکمه کشاندن دیکتاتور سابق جیانگ زمین در معرض دید مردم قرار داده می‌شوند.

فالون گونگ در سال 1992 عمومی و با توجه به اثرات بسیار سودمند آن محبوب شد. جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین از ترس گسترش و محبوبیت روزافزون آن، آزار و شکنجه فالون گونگ را در 20 ژوئيه 1999 آغاز کرد. در طول 18 سال گذشته تمرین‌کنندگان بی‌شماری محبوس و هزاران نفر تحت آزار و شکنجه وحشیانه کشته شده‌اند.

برای مقابله با ادامه آزار و اذیت، تمرین‌کنندگان با استفاده از بسیاری راه‌های خلاقانه به اطلاع‌رسانی دربارۀ مزایای فالون گونگ و افشای آزار و اذیت پرداخته‌اند. به‌رغم خطر دستگیری، تمرین‌کنندگان برای ارتقای سطح آگاهی مردم دربارۀ خوبی فالون گونگ و قساوت این آزار و شکنجه بنرها و پوسترهایی را نصب کرده‌اند.

رؤیت پوسترها در شاندونگ

نوشتۀ روی پوسترها: «این جهان نیاز به حقیقت، نیکخواهی و بردباری دارد.»

نوشتۀ روی پوسترها: «فالون دافا خوب است؛ حقیقت، نیکخواهی و بردباری خوب است.»

پوسترها خواستار محاکمه جیانگ زمین به‌خاطر شروع و ارتکاب آزار و شکنجه فالون گونگ هستند.

رؤیت پوسترهایی در یوننان

نوشتۀ روی پوسترها: «فالون دافا فای راستین است.»

نوشتۀ روی پوسترها: «فالون دافا خوب است.»

پوسترها خواستار محاکمه جهانی جیانگ زمین هستند.

رؤیت پوسترها در لیائونینگ

پوسترها به افشای آزار و شکنجه می‌پردازند و خواستار خاتمه آن هستند.

نوشتۀ روی پوستر: «فالون دافا خوب است؛ حقیقت، نیکخواهی و بردباری خوب است.»

پوستر در جینان، شاندونگ

پوسترها دربارۀ جشن روز جهانی فالون دافا.

رؤیت بنرها در شاآنشی جنوبی

نوشتۀ روی بنرها: «فالون دافا خوب است؛ حقیقت، نیکخواهی و بردباری خوب است.»

رؤیت پوسترها در تانگشان، هبی

پوسترها به افشای آزار و شکنجه می‌پردازند و خواستار خاتمه آن هستند.

پوسترهایی دربارۀ جشن روز فالون دافا.

پوسترها خواستار آوردن جیانگ زمین به پای میز عدالت هستند.

نوشته روی بنرها: «فالون دافا خوب است؛ حقیقت، نیکخواهی و بردباری خوب است.»

رؤیت پوسترهایی در پکن

پوسترهایی دربارۀ گسترش شدید فالون گونگ در سراسر جهان.

پوسترهایی دربارۀ اعتراض مسالمت‌آمیز 25 آوریل 1999.

پوستر افشاء‌کننده آزار و شکنجه فالون گونگ

پوستری که خوبی فالون گونگ را به‌رسمیت می‌شناسد.