(Minghui.org) در مجموع 56 تمرین‌کنندۀ فالون گونگ هنوز در مکان‌های مختلف در منطقۀ چین‌هوانگ‌دائو در استان هبی در حبس هستند. بیشتر این تمرین‌کنندگان محلی هستند، درحالی‌که تعداد کمی از آنها هنگام سفر به استان هبی دستگیر شدند.

14 تن در زندان زنان شهر شیجیاژوانگ در حبس هستند

ژانگ شیائوجیه از شهر چین‌هوانگ‌دائو

هوانگ کویی‌جین و ژنگ یانهوا از شهرستان لولونگ

هو ریمِی، یانگ جیلان، لانگ شویینگ و چِن یانلینگ از شهرستان چانگلی (به یک سال حبس محکوم شدند و قرار است در 18 آوریل 2018 آزاد شوند)

چِن لیشین، یانگ لیشین، لی یوجو و دو فنگچین از شهرستان چینگلونگ

چی گوییژی از شهر های‌یانگ

ژانگ شیائونا و ژو یینگ از شهر سویی‌ژونگ، استان لیائونینگ

7 نفر در زندان جیدونگ در حبس هستند

ژو ژی‌یونگ، دای ژونگمین و جیائو ژن‌شنگ از شهرستان لولونگ

لیان بائوچنگ، ژانگ دیان‌بین، وانگ یونگ و شو یونگ‌فان از شهر چین‌هوانگ‌دائو

27 نفر در بازداشتگاه چین‌هوانگ‌دائو حبس هستند

1. ژانگ گویی‌یان از شهر چین‌هوانگ‌دائو

2. هی ژیرونگ از شهر تانگشان (محکوم به 3 سال حبس در فوریۀ 2018)

3. پنگ شیائوهونگ از شهر چین‌هوانگ‌دائو (قرار است دادگاه دوم دادرسی در 19 آوریل 2018 برگزار شود.)

4. یانگ جین‌مِی از شهر چین‌هوانگ‌دائو (در 25 مارس 2018 به 5 سال حبس محکوم شد)

5. وانگ های‌یوان از شهر چین‌هوانگ‌دائو (در انتظار محاکمه)

6. شو شیوجوان از شهر بِی‌گانگ (در انتظار محاکمه)

7. زو هونگ‌تائو از شهر شانهای‌گوان

8. کویی چیورونگ از شهر شانهای‌گوان

9. وو ونچانگ از شهر شانهای‌گوان

10. لیو چانگفو از شهر شانهای‌گوان

11. لی گوئوآی از شهر شانهای‌گوان

12. یوان سوجینگ از شهر شانهای‌گوان

13. وانگ شائوپینگ (محکوم به 18 ماه حبس در 27 مارس 2018)

14. زو ژن‌کای (محکوم به 18 ماه حبس و پرداخت 5000 یوآن جریمه)

15. جینگ فنگلان (محکوم به یک سال و 9 ماه حبس و پرداخت 5000 یوآن جریمه)

16. یانگ فنگ‌یینگ از شهرستان چانگلی (حکم بازداشت رسمی در 16 ژانویۀ 2018 صادر شد)

17. ژانگ یینگ از شهرستان چانگلی (حکم بازداشت رسمی در 18 ژانویۀ 2018 صادر شد)

18. وو چون‌هوان از شهرستان چینگ‌لونگ

19. وانگ چونفاناگ از شهر چین‌هوانگ‌دائو

20. ژای سوپینگ از شهرستان چینگ‌لونگ (حکم بازداشت رسمی در 5 مارس 2018 صادر شد)

21. وانگ چون‌فانگ از شهر چین‌هوانگ‌دائو

22. ژانگ سولان از شهر چین‌هوانگ‌دائو

23. سو روئی‌چین از شهر چین‌هوانگ‌دائو

24. ون یولان از شهر چین‌هوانگ‌دائو

25. ون یو از شهر چین‌هوانگ‌دائو

26. سو روییچین از شهر چین‌هوانگ‌دائو

27. ژانگ شیومِی از شهر چین‌هوانگ‌دائو

4 نفر در بازداشتگاه شهرستان چانگلی حبس هستند

گائو جیان از شهر تانگشان (در فوریۀ 2018 به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شد)

ژانگ همین از شهرستان چانگلی (حکم بازداشت رسمی صادر شد)

هی یونگ‌فانگ از شهرستان چانگلی (در 2 ژانویۀ 2018 حکم بازداشت رسمی صادر شد)

وانگ شوجوان از شهرستان چانگلی (در 3 آوریل 2018 بازداشت شد)

2 نفر در بازداشتگاه شهرستان چینگ‌لونگ حبس هستند

ژانگ آی‌وِن (محکوم به سه سال حبس) و پَن یینگشون از شهرستان چینگ‌لونگ

1 نفر در بیمارستان روانی حبس است

لی روییلان از شهر چین‌هوانگ‌دائو توسط پلیس به یک بیمارستان روانی فرستاده شد.

1 نفر در بیمارستان شان‌هایگوان حبس است

شی شیائوفِی از شهر فوشین در استان لیائونینگ در شهر شان‌هایگوان در استان هبی بازداشت شد. پاهایش بر اثر اعمال شکنجه ممکن است فلج شده باشند.

علاوه بر تمرین‌کنندگان فوق که هنوز در حبس به‌سر می‌برند، پس از بازداشت چهار تمرین‌کنندۀ زیر از مکان نگهداری آنها اطلاعی دردست نیست: وِی شی‌یو از شهرستان لولونگ، ژانگ وی‌جین از شهرستان چانگلی، ژائو بینگژن از شهر چین‌هوانگ‌دائو و لو یانگ از شهرستان لولونگ.