(Minghui.org) تمرین‌کنندۀ فالون دافا خانم سو وِی از ژوئیۀ 2016 در حبس بوده است. پس از تقاضای تجدیدنظر خانم سو، پرونده‌اش نهایتاً در روز 17 مه 2018 توسط سوی دادگاه عالی شمارۀ 2 در پکن مورد بررسی قرار گرفت.

قاضی زوئو یینگ‌شینگ قاضی رئیس جلسه و جیانگ مان منشی بود.

در ابتدای جلسۀ دادرسی خانم سو دادخواستش را خواند و به او اجازه داده شد که تغییرات زیادی در آن ایجاد کند. جلسۀ دادرسی بدون صدور رأی به پایان رسید.

بازداشت اخیر

در 21 ژوئیۀ 2016 مأموران ادارۀ پلیس منطقۀ فنگتای خانم سو را بازداشت و او را به یک سال و شش ماه حبس محکوم کردند. وقتی خانم سو را در ژوئیۀ 2017 به زندان منتقل کردند، او شروع به دادخواهی از پرونده‌اش کرد.

مقامات زندان چندین بار با ادعای اینکه دادخواست به درستی تهیه نشده است، آن را ارسال نکرده و در روند کار مداخله کردند. خانم سو مأیوس نشد و حتی زمانی که فقط یک ماه به آزادی‌اش مانده بود به ارسال دادخواست ادامه داد.