(Minghui.org) تمرین‌کنندگان در ماه ژوئن سال 2018 به‌منظور صحبت با مردم درباره حقایق فالون گونگ، بیرون رفتند. ما با یک مرد پنجاه ساله در لباس فرم پلیس صحبت کردیم و به او یک نشان یادبود دافا دادیم.

آن مأمور گفت که در اداره پلیس کار می‌کند و می‌داند که دافا خوب است و تمرین‌کنندگان افراد خوبی هستند. او از بسیاری از تمرین‌کنندگان در زندان محافظت کرده است و سعی دارد تا افراد دستگیرشده را نجات دهد.

در یک مورد، کسی به پلیس گزارش داد که ده‌ها تمرین‌کننده فالون گونگ در پارکی جمع شده‌اند. او بلافاصله بدون فکر کردن به ایمنی خود به آن پارک رفت و از تمرین‌کنندگان خواست که قبل از رسیدن سایر مأموران پلیس آنجا را ترک کنند.

بار دیگر، یک تمرین‌کننده دافا دستگیر شد. دستبندها به‌شدت به دستش آسیب رساند. زخم‌های دستش دچار عفونت شد. این مأمور پلیس مخفیانه بیرون رفت و قدری دارو برای این تمرین‌کننده خرید و آن را در جیبش پنهان کرد.

او به ما گفت که یک بار با همکارش برای صرف غذا بیرون رفتند. در راه آنجا، متوجه شد که بند کفشش شل شده است. درحالی‌که ایستاد تا بند کفشش را ببندد، یک کامیون باربری در حدود چهار یا پنج قدم دورتر از آنها کنترلش را از دست داد و دور خودش چرخید. اگر متوقف نشده بود تا بند کفشش را ببندد، آنها زیر کامیون رفته و کشته شده بودند.

همکارش پرسید آیا او پیش از این کار خوبی انجام داده است. او متوجه شد که به‌خاطر اعمال خوبش، توسط دافا برکت داده شده و به همین دلیل است که زندگی او نجات یافته است.