به کنفرانس فای اروپا

درود بر همۀ مریدان دافا در اروپا!

مریدان دافا تنها امید نجات بشریت هستند. شما مریدان دافای اروپا، باید سهم خود را به‌خوبی انجام دهید، چراکه این مسئولیت شماست و چیزی است که شکوه و تقوای عظیم‌تان از آن پدید می‌آید.

                                                                                                            لی هنگجی
                                                                                                        ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸