به کنفرانس فای آسیا ۲۰۱۸

درود بر همه مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای آسیا!

مسلم بود که وقتی ارزش‌های اخلاقی بشریت مضمحل شده باشد، نجات نهایی روی می‌دهد. جایی که شیطان چیرگی دارد و وقتی با فشار آزار و اذیت مواجه هستید و در ذهن مردم دروغ‌هایی القاء شده است، نجات مردم می‌تواند سخت باشد. اما اکثریت تمرین‌کنندگان‌مان در نجات مردم خوب عمل کردند. حقیقت این است که اگر هیچ سختی وجود نمی‌داشت، نیازی نمی‌بود که تزکیه‌کنندگان دافا کار نجات را انجام دهند؛ و مسلم است که در آن‌صورت تقوای عظیم مریدان دافا خود را نشان نمی‌داد. همۀ افرادی که آنها را نجات می‌دهید روزی موجودات [قلمروی] شما خواهند شد. شما امید همه موجودات هستید و شما همان آینده هستید!

معلم شما
لی هنگجی
۱۴ اکتبر ۲۰۱۸