(Minghui.org) قسمت 3: فرهنگ سنتی چین (قسمت سوم از اطاعت از پدر و مادر): ژاکتی از گونی

ذنگ شن، معروف به ذی‌یو، از پادشاهی لو بود. او و پدرش، ذنگ دیان، از شاگردان مسلم و ثابت معلم بزرگ، کنفوسیوس بودند.

ذنگ شن جوانی مطیع بود و به والدین خود احترام می‌گذاشت و مراقب نیازهای آنها بود. او هنگام خوردن وعده‌های غذایی، اشتها و ترجیحات آنها را از نزدیک زیرنظر داشت و می‌فهمید که چه چیزی را بیشتر از همه دوست دارند تا برای‌شان غذاهای خوشمزه تهیه کند.

او همیشه بافکر بود و به جنبه‌های دیگر زندگی روزمره آنها توجه می‌کرد، عادات‌شان را به خاطر می‌سپرد و نیازهای‌شان را پیش‌بینی می‌کرد، بنابراین بدون اینکه صحبتی شود، انتظارات‌شان را برآورده می‌ساخت.

پدر، ذنگ دیان تحت راهنمایی ارزش‌های سنتی، خیرات می‌داد و اغلب با کمک به خانواده‌های فقیر در جامعه، کارهای نیک انجام می‌داد. چنین شخصیتی الگوی نیرومندی برای پسرش بود. هر روز که وعده‌های غذایی‌شان به پایان می‌رسید، ذنگ شن مؤدبانه از پدرش می‌پرسید که غذای باقیمانده را باید برای کدام خانواده‌ ببرد.

ذنگ شن ضمن نشان دادن احترام به پدر و مادرش، به نحوه رفتار خود در زندگي روزانه، چه در کلام و چه در اعمال، نیز توجه داشت. او از رفتار نادرستي كه ممكن بود بر والدينش تأثیر بگذارد، اجتناب می‌كرد، زيرا تمایلی نداشت نام آنها را لکه‌دار کند یا اعتبارشان را ازبین ببرد.

کنفوسیوس متوجه خصیصه اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها، در ذنگ شن شد و تصمیم گرفت در این زمینه بیشتر آموزشش دهد. او اثر شیائو جینگ (یا کتاب اطاعت از پدر و مادر) را نوشت و آن را به‌طور جامع و کامل شرح داد. کنفوسیوس به ذنگ شن یادآوری کرد که او با چنین درک پویا و فاضلانه‌ای، موظف است این آموزه‌ها را به آیندگان انتقال دهد.

ذنگ شن سخنان کنفوسیوس را به قلب خود سپرد و خود را وقف اطاعت از پدر و مادر و تقوا کرد. او در طول زندگی خود نشان داد که فرد باید به والدین خود احترام بگذارد، به حرف خواهران و برادران بزرگ‌ترش گوش کند و به اجدادش احترام بگذارد و اینها را به شاگردانش آموزش داد.

کلاسیک شیائو جینگِ کنفوسیوس از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت.