به کنفرانس فا در آمریکای جنوبی

به مریدان دافای شرکت‌کننده در این کنفرانس فا:

درود بر همگی!

تزکیۀ دافا، متفاوت از سایر مذاهب و روش‌های تزکیه است. زیرا به‌عنوان مریدان دافا، مأموریتی دارید و لازم است درحالی که مسیرتان به‌سمت کمال را می‌پیمایید، موجودات را نجات دهید. این مسئولیتی است که باید به‌عهده بگیرید، چراکه اکثر مردم در این دنیا از آسمان‌ها آمده‌اند و برای کسب این فا موجودی بشری شدند. این مأموریت همان چیزی است که مرید دافا را خارق‌العاده می‌سازد، زیرا قرار است موجودات الهیِ بسیار والامقامی شوید!

امیدوارم فا را بیشتر مطالعه کنید، در زمینه روشنگری حقیقت فعالیت بیشتری داشته باشید و هر یک از شما در مسیر تزکیه‌تان به‌خوبی عمل کنید.

معلم‌تان،
لی هنگجی
۱۵‌سپتامبر۲۰۱۹