درود به مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای اروپا

تزکیۀ شخصی مریدان دافا نه صرفاً برای کمال شخصی خودشان، بلکه برای کمک به استاد در نجات همۀ موجودات نیز است. شما مأموریتی دارید که باید به انجام برسانید و به همین دلیل است که توانستید مریدان دافا شوید.

دنیای بشری مکانی از توهم است، بُعدی است که نمی‌توانید ماهیت واقعیت جهان یا موجودات را ببینید. اما دقیقاً به همین علت است که مردم می‌توانند تزکیه کنند. وقتی شخصی نتواند ماهیت واقعی مسائل را ببیند اما هنوز هم به الهیات باور داشته باشد؛ هنوز هم در برابر جریان این دنیا مقاومت کند و حتی ورای آن برود و هنوز هم دربین تضادها، سختی‌ها و رفتارهای غیرمنصفانه بتواند به درون نگاه کند و ابتدا مسائل سمت خود را اصلاح کند، آنگاه آنچه درحال انجامش است واقعاً تزکیه است. هر موجود والاتری که این را ببیند، پی می‌برد که این شخص ارزش این را دارد که موجودی خدایی شود و به همین دلیل است که می‌توانید به کمال برسید. شما چنین موجودی هستید. به‌علاوه، به‌عنوان مریدان دافا، شما درحالی که در معرض آزار و شکنجه‌ قرار دارید درحال کمک به من در نجات موجودات هستید. این مسئله در هیچ روش معنوی یا شیوۀ تزکیه‌ای روی نداده است. گرچه این امر بسیار دشوار است، اما این کاری است که واقعاً انجام داده‌اید. افرادی از شما که به‌خوبی عمل نکرده‌اند، قبل از اینکه وقت تمام شود، باید در فرصتی که هنوز باقی مانده، در کارهای مقررشده به‌خوبی عمل کنند!

با آرزوی موفقیت کامل این کنفرانس فای شما!

استادتان،

لی هنگجی
۳۱اوت۲۰۱۹