افکار درست

همچون صاعقه به ارتفاعات کیهان اصابت می‌کنند
با قدرتی عظیم می‌خروشند،
به ورای آسمان‌ها می‌رسند
کیهان را جارو می‌کنند، هیچ روزنه‌ای از قلم نمی‌افتد
تمامی آنچه که فاسد و منحط است را درجا از بین می‌برند

لی هنگجی
۱۳ فوریه ۲۰۱۴