اهریمن سرخ خاکستر می‌شود و افراد الماس‌گون آبدیده

در ژونگ‌نان‌های ده‌هزار نفر برای دادخواهی جمع شدند
اما سردسته حزب شرور ذهنی معیوب داشت
در نبرد با قانون ملکوت، سرنوشت رژیم سرخ را به قمار گذاشت
در همه جا امواج شیطانی و سیلی از خیانت به‌راه انداخت
در این زمین هرگز نگون‌بختی به بدی او وجود نداشته
نیروهای خشونت‌طلب آنها تحلیل رفتند، او گور خود را کنده است
هم‌زمان که رژیم سرخ فرو می‌پاشد افراد الماس‌گون بارها آبدیده شده‌اند
مریدان دافا در حال بازگشت به آسمان هستند، پیمان‌هایشان را به انجام می‌رسانند

لی هنگجی
۱۴ فوریه ۲۰۱۴