هنوز آن اندازه متکبر و بی‌پروا؟

مانند دیوانگانی خشمگین
عوامل و دستگاه‌هایشان دروغ منتشر کردند،
  مانند گرگ زوزه می‌کشیدند
با شرارتی در حد شیاطین،
  جنون را به اوج رساندند
عاری از هرگونه افکار نیک،
  عاری از هر اثری از وجدان.
سپس بادهای پاییزی برمی‌خیزند،
  و سرخ را به زردی می‌کشانند
گستاخی و وحشیگری به آخر رسیده،
  و وحشت و اضطراب شروع شده است
مکافات در حال آمدن در این زندگی است،
  و از آن فراری نیست
تاوان شرارت‌ها را باید پرداخت
آیا هنوز جرأت می‌کنید آن اندازه متکبر و بی‌پروا عمل کنید؟

لی هنگجی
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴