تبریک به کنفرانس فای امریکای جنوبی

درود من به مریدان دافای ما در امریکای جنوبی!اجازه دهید با آرزوی موفقیت برای این کنفرانس فای شما شروع کنم. امیدوارم از طریق این کنفرانس فا، در تزکیه رشد کنید. دافا دربارۀ تزکیه است، و مریدان دافا افرادی هستند که تزکیه می‌کنند، بنابراین برای شما مریدان دافا، تزکیه امری ضروری است. فقط با به‌خوبی تزکیه‌کردن خودتان می‌توانید ازعهدۀ این برآیید تا مأموریت‌های خود را به‌عنوان مریدان دافا به انجام برسانید.


سپاسگزارم و دوباره موفقیت کامل کنفرانس‌تان را خواهانم!

معلم شما،
لی هنگجی

۸ اکتبر 2016