آفرینشی از نو

در این زمین و آسمان وسیع، چه کسی زمام امور را به‌دست دارد؟

هدف و دورۀ زندگی انسان اغلب رمز و راز است

چرخۀ کیهانی [ایجاد، ثبات، فساد و انهدام] وجود دارد که به نابودی منتهی می‌شود

فاجعۀ بزرگ هم‌اکنون وارد شده است، چه کاری می‌توان انجام داد؟

مردم دنیا، به‌سرعت از حقیقت آگاه شوید

درهای آسمان هم‌اکنون باز هستند، اما نه برای مدت‌زمان زیادی

بازگشت به سنت، این است مسیری که به آسمان رهنمون می‌کند

آفریدگار درحال نجات تمام هستی است

لی هنگجی

۲۵ آوریل ۲۰۱۷