تبریک به کنفرانس فای اروپا

به مریدان شرکت‌کننده در کنفرانس فای اروپا درود می‌فرستم!

در طول کنفرانس فا تجربیات شخصی تزکیه‌تان را با هم‌تمرین‌کنندگان به اشتراک می‌گذارید و بدین‌وسیله کوتاهی‌های خود را پیدا می‌کنید تا در مسیر تزکیه خود را بهبود بخشید. این بسیار عالی است! برای شما مریدان دافا این ضروری است، زیرا فقط وقتی در تزکیه پیشرفت کنید و خود را بهبود بخشید می‌توانید کارهای مقررشده را به خوبی انجام دهید. موفقیت کامل کنفرانس فای شما را خواهانم!

معلم‌تان
لی هنگجی
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲