به کنفرانس فا در جمهوری چک و ‌اسلواکی

مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فا در جمهوری چک و ‌اسلواکی:

درود!

هر مرید دافا باید بدون توجه به شرایط، در مطالعۀ‌ خوب فا ثابت‌قدم باشد. فقط با انجام این کار است که قادر خواهید بود مأموریت تاریخی خود را به‌عنوان یک مرید دافا به انجام برسانید و به استاد در نجات موجودات یاری رسانید. شما امید موجوداتِ گروه قومی یا نژادی هستید که در آن متولد شدید. کارهای مقررشده را به‌خوبی انجام دهید. بادا که این کنفرانس بهترین‌ کنفرانسی باشد که تاکنون داشته‌اید!

معلم‌تان
لی هنگجی
۵ مارس ۲۰۲۲