ذهنیت بشری را دور بریزید

این مقاله خوب نوشته شده و درک و فهمی که بیان می‌کند حتی بهتر است. برخی از شاگردان واقعاً مطالعه‌ی فا را به‌عنوان چیز مهمی درنظر نگرفته‌اند و به وضعیت‌هایی که در بین شاگردان دافا بروز می‌کند اغلب با ذهنیت بشر عادی نگاه می‌کنند؛ و این فقط به تحسین کورکورانه از افراد بخصوصی محدود نمی‌شود. درحقیقت نمایش این ذهنیت بشری به‌طور واقعی نشانگر [اختلاف بین] یک تزکیه‌کننده و یک فرد عادی است. این برای شخص مشکلات زیادی را در تزکیه و مداخلاتی را در تلاش‌ها برای اعتباربخشی به فا و هماهنگی و همکاری که بین شاگردان انجام می‌شود و برپایه‌ی فا است به‌همراه می‌آورد. برجسته‌ترین تجلی آن، آزار و شکنجه‌ی شدیدی است که بسیاری از شاگردان در نتیجه‌ی ذهنیت قوی بشری‌ و عدم افکار درست‌شان با آن مواجه می‌شوند. راه حل این است که بدون استثناء مطالعه‌ی فا را در اولویت قرار داده و به‌طور کوشا فا را مطالعه کنید. این قانون بزرگ قادر است افلاک عظیم را اصلاح کند و به مردم اجازه می‌دهد که تا کمال تزکیه کنند- آیا نباید ارزش زیادی برای فرصتی به این کمیابی و باارزشی قائل شوید؟ و این فرصتی است که در یک لحظه از دست خواهد رفت!

لی هنگجی
۱ سپتامبر، ۲۰۰۵
حاشیه بر مقاله‌ی یکی از شاگردان