از موجودات ذی شعوری که تبریک فرستاده‌اند تشکر می‌‌کنم

مریدان دافا، مردم دنیا و تمامی موجودات ذی شعور:

تبریک!

از ارسال تبریک و آرزوهای خوب‌تان متشکرم! صمیمانه امیدوارم تمامی مریدان دافایم به کمال برسند! صمیمانه امیدوارم تمامی مردم دنیا درباره‌ی حقیقت روشن باشند و ماهیت شریرترین اهریمنی را که تاریخ تصمیم گرفت بشریت دچار آن شود به طور آشکار ببینند، ببینند که چگونه حزب شرور، مردم چین و کل دنیا را مسموم ساخته است، و ببینند که چگونه مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار داده – و بدین وسیله از عهده‌ی آن برآیند تا از بزرگ‌ترین فاجعه‌ی تمامی زمان‌ها، که برای تمامی موجودات اتفاق افتاده است جان به‌در ببرند. صمیمانه امیدوارم تمامی موجودات ذی شعور نجات یابند!

موجودات ذی شعور! تمامی آن‌چه که برای هزاران سال به آن امید داشته، در انتظار آن بوده و در فکر آن بوده‌اید وارد شده و در حقیقت اکنون در حال هویدا شدن است. از طریق آن تک تک افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال انتخاب سرنوشت خود هستند.

مایلم به شما بگویم: مریدان دافا تنها امید نجات موجودات در هر منطقه و هر ملیتی می‌باشند. گرامی داشتن آنچه در حال انجام هستند به منزله‌ی گرامی داشتن خودتان است.

مجدداً برای ارسال تبریک‌هایتان متشکرم!

لی هنگجی
۱ ژانویه ۲۰۰۷