(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از۲۵ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان جیلین، چین را ارائه می‌کنیم:


بسیاری از این تبریک گویندگان به یک خانواده یا گروه مطالعه فا مشابه تعلق دارند.

بسیاری از این تبریک گویندگان از مناطق زیر درود و شادباش خود را ارسال کرده‌اند:

• شهر سونگیوان

• شهر لیائویوانگ

• شهر بایشان

• بخش فوسونگ

• شهر بایچنگ

• شهر تونگهوا

• شهر چانگچون

• شهر یانجی

• شهر داآن

• بخش دانگ‌فنگ


تمرین‌کنندگان فالون دافا از جیلین سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!