(Minghui.org) فکر می‌کنم در تزکیه، باید تمام وابستگی‌ها و عقاید و تصورات بشری را رها کنیم تا در آن موفق شویم و سرانجام به کمال برسیم.

اکنون پس از مدتی تزکیه، می‌توانم بسیاری از کارها را سبک بگیرم، اما به سختی می‌توانم برخی وابستگی‌های سمج را  کاملاً رها کنم. با تکرار دوباره این روند، می‌توانم آنها را به‌تدریج تزکیه و کنار بگذارم. وقتی در رها کردن کاملِ وابستگی‌ها ناتوان هستم، احساس پریشانی می‌کنم.

درکم این است که اگر حتی کوچک‌ترین وابستگی‌ای داشته باشیم، ممکن است به‌عنوان بخشی از آزمایش شین‌شینگ‌مان متجلی شود. باور دارم که اگر یک وابستگی به یک میلیونی‌ام اندازه اصلی آن کاهش یابد، نیروهای کهن می‌توانند آن را به اندازه اصلی‌اش بزرگ کنند. فقط زمانی که این وابستگی کاملاً رها شده باشد، دیگر نیروهای کهن امکان استفاده از آن را ندارند.

برای تزکیه‌کنندگان واقعی، تمام وابستگی‌های بشری باید رها شوند. گرچه، این کار نمی‌تواند به‌یک‌باره انجام شود، باید مصمم باشیم و به‌طور استوار درک‌مان را از فا رشد دهیم. فرد باید به‌طور کوشا پیشرفت کند و تمام وابستگی‌های بشری را رها کند و افکاری را درپیش گیرد که به پیشرفت او در تزکیه کمک کنند.

بارها اتفاق افتاده، وقتی برخی از آزمون‌ها را به‌خوبی نمی‌گذراندم، به این دلیل بوده که درک روشنی از شرایط نداشتم یا عمیقاً از این عقاید و تصورات بشری در ذهنم رها نشده بودم.

تمرین تزکیه جدی است. به‌طوری‌که درک کردم، اگر حتی اندکی خارج از مسیر باشیم، نمی‌توانیم استاندارد فا را به‌دست آوریم.

ماجرایی را به‌خاطر می‌آورم، پیرمردی از سه پسرش می‌پرسد که در آینده می‌خواهند چه کاره شوند. اولی می‌گوید که می‌خواهد ثروتمند شود. دومین پسر می‌گوید که می‌خواهد موجودی الهی شود. سومی می‌گوید که هردو را می‌خواهد، هم ثروتمند شود و هم موجودی الهی شود. سابقاً مانند پسر سوم فکر می‌کردم و همه چیز را با هم می‌خواستم.

هنگام نوشتن این مقاله، متوجه وابستگی‌‌ام به حرص و طمع شدم و جدیت تزکیه را درک کردم. اکنون می‌دانم که باید تمام وابستگی‌های بشری را رها کنیم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155635.html