(Minghui.org) در کمتر از یک ماه قبل از آغاز سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در روستاهای اطراف شهر لیائوشی در استان لیائونینگ ۲۱۰۰ امضا جمع آوری کردند.

تمرین‌کنندگان منطقه به بازارها و روستاهای کوچک رفتند تا فلایرهای معرفی فالون گونگ و افشای آزار و شکنجه ۱۶ ساله را توزیع کنند. آنها همچنین با مردم در خصوص بیش از ۲۰۰ هزار پرونده حقوقی صحبت کردند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ علیه دیکتاتور سابق تنظیم کرده‌اند. علیه جیانگ زمین که به‌تنهایی آزار و شکنجه را راه‌اندازی کرد.

امضای بیش از ۲۱۰۰ نفر در استان لیائونینگ در پای دادخواست، برای نشان دادن حمایت خود از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین که دستور آزار و شکنجه فالون گونگ را صادر کرد.

روستاییان متوجه شدند که حزب کمونیست چین تحت فشار و سنگینی فساد و جنایاتش در حال فروپاشی است. مردی که در یک تراکتور نشسته بود گفت: «حزب کمونیست کارهای بد بسیاری انجام داده است و تاوان کارهای خودش را می‌پردازد.

سایر افراد نیز می‌گفتند که جیانگ زمین یک خائن به کشورش است و باید مدت‌ها پیش محاکمه می‌شد.

یکی از خانم‌ها این دادخواست را امضا کرد و سپس گفت که پسر و عروسش نیز از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ پشتیبانی کرده‌اند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/22/155663.html