(Minghui.org) اخیراً تعدادی از تمرین‌کنندگان در منطقه ما دستگیر شدند. اکثر آنها با خواسته‌های پلیس برای امضاء و انگشت‌نگاری برای اسناد بازجویی موافقت کردند. آنها متوجه نشدند که انجام این کار تأیید آزار و شکنجه است.

اکثر آنها این موضوع را پذیرفتند که وابستگی به ترس سبب شده به خواسته پلیس عمل کنند، اما قبلاً می‌گفتند که آن خلاف خواسته آنها بوده است. حتی بدتر اینکه برخی از تمرین‌کنندگان اشتباهاً فکر می‌کردند که موافقت با خواسته‌های پلیس عملی نیک‌خواهانه است.

برطبق این تصور غلط، تمرین‌کننده‌ای دستگیر شده به مأمور پلیس اجازه داد که از او عکس بگیرد،که آنگاه، بخشی از «شواهد جنایی» شد. گرچه، او درباره فالون گونگ حقیقت را روشن کرده بود، اما او این تصور غلط را داشت که اگر کارها را برای مأمور پلیس راحت‌تر کند این تجلی نیک‌خواهی است. مأموران حتی او را به‌خاطر همکاری‌اش نیز تحسین می‌کردند.

شخص لازم است درک کند که روشنگری حقیقت نیک‌خواهانه، با مقاومت کردن در برابر آزار و شکنجه با افکار درست، هیچ تضادی ندارد.

کمک واقعی به مأموران پلیس

دستگیری تمرین‌کنندگان فالون گونگ برخلاف قانون و نقض قانون اساسی چین است. هیچ قانونی وجود ندارد که در آن قید شده باشد تمرین فالون گونگ غیرقانونی است.

در ابتدا باید مأموران پلیس را آگاه کنیم که با دستگیر کردن تمرین‌کنندگان قانون را نقض می‌کنند و آنها را از انجام این کار باز داریم. آن نیک‌خواهی واقعی است! جلوگیری از حرکت‌شان به مسیری اشتباه که قانون را نقض می‌کند، نیک‌خواهی واقعی است. نباید اعمال آنها را با تظاهر به نیک‌خواهی، منطقی جلوه دهیم.

تأیید و همکاری با آزار و شکنجه، دستگیریِ تمرین‌کنندگان را برای مأموران پلیس تسریع و آسان می‌کند. همچنین این کار آنها را تشویق می‌کند که با به‌کارگرفتن رویکردهای خاص به شدیدترین نحو، تمرین‌کنندگان را تحت آزار و شکنجه قرار دهند.

تأیید اعمال نادرست‌شان فقط وضعیت آزار و شکنجه را بدتر می‌کند

سال گذشته تمرین‌کننده دیگری بخاطر شکایت از جیانگ زمین دستگیر و بازداشت شد.در شب اول بازداشت، وقتی او از انجام دستورات مأمور پلیس خودداری کرد، مأمورپلیس 3 بار به او سیلی زد. او به مقاومت ادامه داد. آنگاه مأمور از افرادی کمک گرفت و ژاکت تنگ را به تنش کردند.

اما، روز بعد به مأمور گفته شد که رئیس مرکز بازداشت همکلاس یکی از اعضای خانواده این تمرین‌کننده است و او دستور داده بود که همه با او رفتار خوبی داشته باشند.

این مأمور، فوراً گزارشی نوشت و ادعا کرد که رفتار این تمرین‌کننده باعث شد که او از این روش برای پیش‌برد مقاصدش کمک بگیرد. او از تمرین‌کننده خواست گزارش را امضاء کند که به او کمک می‌کرد دچار دردسر نشود. تمرین‌کننده نیز موافقت کرد، فکر می‌کرد که با دشوار نکردن امور برایش، نیک‌خواه است.

این تمرین‌کننده متوجه نشد، کاری را که انجام داده است معاونت در جرم و تصدیق نظم و ترتیب نیروهای کهن است.

مهمتر از همه، درحالی‌که، مقاومت از طرف تمرین‌کنندگان کمتر ‌شده، اما نشان می‌دهد، اعمال مأموران بدتر شده است. هرموقع که تمرین‌کننده‌ای درمقابل هریک از اعمال‌شان مقاومت کند، آنها فوراً روش‌های شکنجه را به‌کار می‌برند.

تأیید و آرام کردن مأمور پلیسی که قانون را نقض کرده است، حقیقتاً ارتکاب جنایت علیه موجودات ذی‌شعور و فالون گونگ است. این کار وابستگی‌مان را به ترس پنهان و اهریمن را ترغیب می‌کند. باید توجه داشته باشیم که هیچ چیزی در تزکیه بی‌اهمیت نیست!