(Minghui.org) در اوایل سال جاری یکی از مقالات مینگهویی گزارش داد که وزارت امور خارجه ایالات متحده صدور ویزا و ورود به مرزها را برای متخلفان در زمینه حقوق بشر سخت‌تر می‌کند. در این مقاله به چند قانون قابل اجرا در ایالات متحده و اعلامیه ریاست جمهوری اشاره شده است که براساس آنها کسانی که اعتقادات مذهبی را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند مجاز به گرفتن ویزا یا ورود به آنجا نخواهند بود.

درحقیقت همانطور که در مصوبه فصل 8 شمارۀ 1182f کد ایالات متحده شرح داده شده است، قانون دیگری وجود دارد که به‌طور مستقیم برای مجرمینی در چین اعمال می‌شود که در پیوند اجباری اعضای بدن دست دارند:

فصل  ۸ ـ خارجی‌ها و ملیت
فصل ۱۲ ـ مهاجرت و ملیت
زیرعنوان ۲ ـ مهاجرت
بخش دوم – صلاحیت‌های پذیرش برای خارجی‌ها؛ کنترل سفر شهروندان و خارجی‌ها

§مصوبه 1182f درخصوص منع ورود به ایالات متحده برای چینی‌ها و سایر کشورها که در پیوند اجباری اعضای بدن یا بافت بدن دست دارند
(الف) منع ورود
به‌رغم هر ماده دیگری از قانون و به جز آنچه در بند (ب) مقرر شده است، وزارت امور خارجه باید مأمورین كنسولگری را ملزم کند برای هر شخصی که وزارت امور خارجه براساس اطلاعات معتبر و خاص تشخیص می‌دهد كه مستقیماً در پیوند اجباری اعضای بدن یا بافتهای بدن دست دارد، ویزا صادر نشود، مگر اینکه وزارت امور خارجه مستندات قابل توجهی مبنی‌بر این باور داشته باشد كه اتباع بیگانه دست داشتن در چنین اقداماتی را متوقف كرده و از این تمرین‌ها حمایت می‌كنند.
(ب) استثناء
ممنوعیتهای زیربند (الف) درباره آن دسته از متقاضیانی که رئیس دولت، رئیس یا وزیر در سطح کابینه باشند اعمال نمی‌شود.

علاوه‌بر این ، در ژوئن سال ۲۰۱۱ به 160-DS، «درخواست ویزای غیرمهاجرین»، این سؤال اضافه شد: «آیا تاکنون مستقیماً در پیوند اجباری اعضای بدن یا بافت‌های بدن دست داشته‌اید؟»

تعداد کل اندام‌های پیوند شده در چین بسیار بیشتر از منابع اهدا‌یی منتشر شده از سوی حزب کمونیست چین است. در سال‌های اخیر شواهد زیادی کشف شده است که تأیید می‌کنند این اختلاف تا حد زیادی به دلیل برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ در چین است.

بدینوسیله پیشنهاد می‌کنیم که تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین اطلاعات درباره مقامات بیمارستان، پزشکان و پرستاران درگیر در برداشت اجباری اعضای بدن را جمع‌آوری کنند. ما این اطلاعات بررسی می‌کنیم و لیستی را به وزارت امور خارجه ایالات متحده ارسال ارائه می‌دهیم تا در صورت درخواست ویزا از سوی این افراد، با ‌دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و از ورود آنها  جلوگیری شود.

تمرین‌کنندگان همچنین می‌توانند این متخصصان پزشکی را از مصوبه «1182f» آگاه کنند که مربوط به «محرومیت از ورود به ایالات متحده در خصوص شهروندان چین و سایر کشورها می‌شود که در زمینه پیوند اجباری اعضای بدن یا بافت فعالیت می‌کنند.» آنها هنگامی که بدانند اطلاعات درباره آنها جمع‌آوری می‌شود، ممکن است انگیزه کمتری برای شرکت در برداشت اجباری اعضای بدن داشته باشند.

ما همچنین می‌توانیم متخصصان پزشکی در چین را ترغیب کنیم تا مدارکی از بیمارستان‌های خودشان درخصوص استفاده از اعضای بدن از منابع نامعلوم را جمع‌آوری کنند. احتمال دارد آنها چنین اطلاعاتی را به تمرین‌کنندگان در چین یا وب‌سایت مینگهویی ارسال کنند. ما هم به نوبه خود ممکن است نام آنها را از لیست ارائه شده به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا خارج کنیم.

علاوه‌بر این‌، به گفته یک مقام رسمی در وزارت امور خارجه ایالات متحده، تأیید ویزا یک امتیاز است نه یک حق. گرچه دادگاه‌های ایالات متحده  فرض را بر برائت می‌گذارند، یعنی فرد بی‌گناه تلقی می‌شود، مگر اینکه جرم او ثابت شود، اما تأیید ویزا به این روش کار نمی‌کند. اگر شبهه‌ای منطقی وجود داشته باشد، یک افسر تأییدکننده ویزا می‌تواند در صورت عدم وجود مدارک کافی درخواست ویزا را رد کند. اگر شبهه‌ای منطقی وجود داشته باشد مبنی‌بر اینکه متخصصان پزشکی در چین در برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ نقش داشته‌اند، احتمال دارد از گرفتن ویزای ایالات متحده آمریکا محروم شوند.

اطلاعات مورد نیاز شامل نام، جنسیت، سن (تاریخ تولد، ماه و سال در صورت امکان برای کمک به شناسایی دقیق)، محل کار، عنوان شغلی (مدیر بیمارستان، پزشک، پرستار و ...) و سایر اطلاعات مرتبط، می‌شود.