به کنفرانس فای اسرائیل

درود بر مریدان دافای اسرائیل و افراد شرکت کننده در کنفرانس!

کنفرانس‌های مریدان دافا محیط مریدان دافا در اجتماع عادی بشری است که در آن از یکدیگر یاد بگیرند. به‌واسطه‌ی این که زمان بسیار زیادی در بین واقعیت اجتماع عادی صرف می‌شود، وقت و زمانی که مریدان با همدیگر دارند بسیار باارزش است، و علاوه بر این، کنفرانس‌های فای مریدان دافا فرصت بسیار خوبی برای مریدان دافا است که دور هم جمع شوند و به‌صورت یک کل رشد کنند. استاد مطمئن است که از طریق این کنفرانس تبادل تجربه، شما غنی خواهید شد، و موفقیت کنفرانس فا را خواهانم. امیدوارم سه کار را به‌خوبی انجام دهید، همان‌طور که امیدوارم مسیر تزکیه را با افکار و اعمال درست به‌خوبی بپیمایید.

لی هنگجی
۳ دسامبر، ۲۰۰۵