ده سال بعد از قتلعام در میدان تیان‌آن‌من، ده هزار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در محوطۀ بیرون مجتمع رهبری مرکزی چین در پکن تجمع کردند. آنها به‌منظور دادخواهی به ادارۀ مرکزی استیناف چین آمده بودند، دادخواهی برای تمرین‌کنندگانی که به‌طور غیرقانونی در شهر تیانجین بازداشت شده بودند، به‌خاطر کتاب‌هایشان که ممنوع شده بود، و دادخواهی برای تمرین‌کنندگان سراسر کشور که از سوی پلیس مورد آزار و اذیت و بازجویی قرار گرفته بودند.

ژو نخست وزیر وقت چین با آنها دیدار کرد و تمرین‌کنندگان بازداشت شده آزاد شدند. به‌نظر می‌رسید که دادخواهی موفقیت‌آمیز بوده است. اما در واقع، زمان رو به پایان بود و سرکوب وحشیانه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. 

بخش 2: یک دهه شجاعت – روح یک ملت

بخش 3: یک دهه شجاعت – هولوکاستِ مخفی چین

بخش 4: یک دهه شجاعت: برداشت مرگبار اعضای بدن در چین