مینگهویی سازمانی تماماً داوطلبانه است که Minghui.org را اداره میکند؛ وبسایتی که به گزارش درباره اجتماع فالون گونگ در سراسر جهان اختصاص دارد. تمرکز مینگهویی بر گزارش از چین است. به مدت بیش از ده سال، سردبیران مینگهویی همهروزه گزارشهای دستاول فراوانی از سراسر چین دریافت کردهاند؛ بیشتر از هر سازمان دیگرى در دنیا. مینگهویی مستقیمترین و بهروزترین دریچه را به سوی زندگی تمرینکنندگان فالون گونگ سراسر چین و جهان میگشاید.

مینگهویی همچنین یک قطب ارتباطی مرکزی برای تمرینکنندگان فالون گونگ سراسر دنیا است تا بتوانند بینشها و ایدههای خود را به اشتراک بگذارند، آزار و شکنجهای را که در چین با آن روبرو میشوند افشا کنند و درباره پیامدهای آن نظر بدهند. این اصلیترین سایتی است که تمرینکنندگان فالون گونگ از آن بازدید میکنند. همچنین مقامات رژیم چین نیز بهدقت این سایت را دنبال میکنند.

در سالهای اخیر، مینگهویی نسخههایی از وبسایت خود را به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی و بسیاری دیگر ارائه کرده است.

مینگهویی چندین وبسایت فرعی را نیز راهاندازی کرده که هر یک در زمینه خاصی متمرکز هستند، مانند پخش رادیویی، گالری عکس، بروشور، روزنامه و ... 

نسخه فارسی وبسایت مینگهویی fa.Minghui.org است.