از طریق آدرسهای زیر میتوانید با ما در تماس باشید:

برای گزارش مشکل یا دادن فیدبک درباره هر مقاله خاص:
 feedback@fa.minghui.org

برای ارسال مقاله و تمامی موضوعات دیگر لطفاً با آدرس زیر مکاتبه کنید:
 editor@fa.minghui.org