شستشوی مغزی

​در آزار و شکنجۀ فالون گونگ، شستشوی مغزی یکی از ابزارهای اولیه‌ای است که برای تبدیل تمرین‌کنندگان فالون گونگ یا به‌عبارت دیگر برای مجبور کردن آنها به انکار باورشان به آموزش‌های فالون گونگ از آن استفاده می‌شود.

ازآنجاکه شستشوی مغزی مستقیماً قلب و ذهن فرد را هدف قرار می‌دهد، در مقایسه با شکنجۀ جسمی اثرات مخرب‌تری بر زندگی فرد می‌گذارد. همزمان از شکنجۀ جسمی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود تا فردِ تحت شکنجه راضی به شستشوی مغزی شود.

ازآنجاکه شستشوی مغزی مستقیماً قلب و ذهن فرد را هدف قرار می‌دهد، در مقایسه با شکنجۀ جسمی اثرات مخرب‌تری بر زندگی فرد می‌گذارد. همزمان از شکنجۀ جسمی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود تا فردِ تحت شکنجه راضی به شستشوی مغزی شود.

این تکنیک‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ذهن فرد را اشغال کرده و اصول معنوی سطح بالایی مانند حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را با تعالیم حزب کمونیست جایگزین کنند.

​وقتی تمرین‌کنندگان این‌گونه تلقی شوند که به‌طور مناسب شستشوی مغزی داده شده‌اند، شرایط زندگی آنها در حبس بهبود می‌یابد، شکنجۀ جسمی کم شده یا قطع می‌شود و همچنین ممکن است محکومیت‌شان کاهش یافته و حتی آزاد شوند. درخصوص تمرین‌کنندگانی که به ایمانشان پایدار می‌مانند، شکنجه و شستشوی مغزی ادامه می‌یابد و اغلب دورۀ زندان یا کار اجباری افرادی که در برابر تبدیل مقاومت می‌کنند، به‌طور مستبدانه افزایش می‌یابد.

مقالات اخیر